Algemene voorwaarden

I Verplichtingen

De dienstverlening van de SSWU wordt uitgevoerd door juridische medewerkers van de SSWU en vindt uitsluitend plaats op basis van de door de cliënt aan de SSWU verstrekte informatie. De cliënt is nooit verplicht de door de medewerker gegeven advisering op te volgen. Indien door de SSWU of door de cliënt informatie ter beschikking wordt gesteld, is de SSWU jegens de cliënt niet gehouden om naar aanleiding van deze verstrekte informatie enige actie te ondernemen, tenzij de medewerker van de cliënt daartoe een verzoek heeft ontvangen en aanvaard. De cliënt dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens en bescheiden, die de medewerker overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig formuleren van een antwoord op de hulpvraag, tijdig aan de medewerker ter beschikking worden gesteld.

 

II Aansprakelijkheid

De medewerker zal bij zijn werkzaamheden de zorgvuldigheid in acht nemen die van een medewerker verwacht kan worden. Indien de cliënt onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, is de SSWU noch de medewerker voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk. Indien door de medewerker advies wordt verleend of anderszins handelingen worden verricht uit naam van de cliënt, blijft de cliënt te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. De medewerker staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email of brief, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

 

III Geheimhouding

De medewerker is, behoudens uitzonderlijke gevallen, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie verkregen van de cliënt of anderszins verkregen informatie over de cliënt. Zonder toestemming van de cliënt is de medewerker niet gerechtigd de informatie die aan hem door de cliënt ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waar die informatie voor is verkregen; behoudens het geval de medewerker optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij de medewerker op grond van wettelijke bepalingen verplicht is deze informatie te verschaffen. De SSWU behoudt zich het recht om gegevens en stukken in een afgesloten omgeving te bewaren.

 

IV Proceskostenvergoeding

In bestuursrechtelijke procedures zal de SSWU bij (gedeeltelijke) gegrondverklaring overgaan tot het vorderen van een vergoeding van de gemaakte proceskosten bij zowel de cliënt als bij het bestuursorgaan of de kanton/bestuursrechter (namens de cliënt). Deze vergoeding is geheel toe te rekenen aan de door de SSWU beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Indien deze vergoeding niet rechtstreeks aan de SSWU, maar aan de cliënt is/wordt uitbetaald, is de cliënt de door of namens de overheid te betalen/betaalde (proces)vergoeding aan de SSWU verschuldigd. Op overeenkomstige wijze komen door overheidslichamen en/of publiekrechtelijke rechtspersonen en/of bestuursorganen te betalen/betaalde proceskostenvergoeding uitsluitend aan de SSWU toe. Indien echter bovengenoemde vergoedingen niet worden toegekend, zal de SSWU deze niet bij de cliënt in rekening brengen.