Privacy protocol

I Hoe gaat de SSWU om met uw persoonsgegevens?

De Stichting Strafrechtswinkel Utrecht (SSWU) handelt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG ziet op persoonsgegevens, zowel digitaal als op papier. Uw gegevens mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan de SSWU heeft verstrekt. De SSWU verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk en gaat op een zorgvuldige manier met uw gegevens om. In dit privacy protocol wordt u hierover nader geïnformeerd.

 

II Wanneer verleent u toestemming aan de SSWU?

De grondslag op basis waarvan de SSWU persoonsgegevens mag verzamelen, vloeit – bij de SSWU – voort uit uw toestemming. Deze toestemming geeft u aan de SSWU middels het ondertekenen van de bijzondere volmacht en de overeenkomst van dienstverlening. In de bijzondere volmacht staat het specifieke doel waarvoor uw persoonsgegevens gebruikt mogen worden. Bijvoorbeeld het instellen van verzet in een specifieke strafzaak.

 

III Wat valt onder persoonsgegevens?

De SSWU verzamelt enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om u te helpen met uw zaak en waarvoor u toestemming heeft verleend. Denk hierbij aan uw volledige naam, BSN, geboortedatum, geboorteplaats, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres. Nooit zal de SSWU vragen om bijzondere persoonsgegevens.

 

IV Hoe gaan de medewerkers met uw persoonsgegevens om?

Medewerkers van de SSWU ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Daarin verklaren zij onder andere tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens. Ten alle tijden gaan onze medewerkers op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om.

 

V Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De SSWU vernietigt na 5 jaar de digitale en papieren documentatie. De vernietiging van de papieren documentatie dient te geschieden op een vertrouwelijke manier. Indien u dat wenst kan de SSWU uw persoonsgegevens eerder vernietigen. U kunt hiertoe een verzoek indienen via het contactformulier op de website. De SSWU zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

 

VI Kunt u uw persoonsgegevens inzien?

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. U kunt hiertoe een verzoek indienen via het contactformulier op de website. De SSWU zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.